72.JMoK(Drepanidae) gKoK(Thyatirinae) Euparyphasma k摜ꗗ

Euparyphasma Euparyphasma Euparyphasma Euparyphasma
iKgKo iKgKo

Euparyphasmaꗗ

f]ڋ֎~